nieuws uit NO-Overijssel

Bollentelers en omwonenden maken nieuwe afspraken

HARDENBERG – Het convenant tussen Hardenberger telers van bloembollen, landbouworganisatie LTO, omwonenden van bollenvelden en de gemeente Hardenberg is met drie jaar verlengd. Vrijdag 21 augustus hebben vertegenwoordigers van deze partijen hun handtekening gezet onder een nieuwe lijst met afspraken. Het eerste convenant dateert van 2014 en is in 2017 al een keer verlengd.

Over de gevolgen voor omwonenden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is, ook in Hardenberg, veel te doen geweest. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden heeft de Gezondheidsraad het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van deze middelen op de omgeving. Het onderzoek toont aan dat er sprake is van een meetbare blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen, maar ook dat de gemeten concentraties in de lucht of urine geen risicogrenzen overschrijden. Ook een vervolgonderzoek heeft dat aangetoond. De Gezondheidsraad adviseert dan ook om verder in te zetten om duurzame gewasbescherming, zodat het milieu geen last meer heeft van de bestrijdingsmiddelen.

Afspraken
De bollentelers, LTO, gemeente en de omwonenden verenigd in de stichting Bollenteelt Hardenberg hebben afgesproken, dat de telers hun planten bij bepaalde weersomstandigheden niet bespuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Rond gevoelige bestemmingen zoals woonpercelen, scholen, campings en het Nationaal Natuurnetwerk nemen de bollentelers teeltvrije zones in acht. En ook informeren de bollentelers de omwonenden wanneer zij op een perceel bollen gaan telen. Bij het verlengen van het convenant in 2017 is toegevoegd dat telers de best beschikbare technieken gebruiken om hun teelt zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Goed gewerkt
Het convenant wordt volgens afspraak jaarlijks gezamenlijk geëvalueerd. Tijdens de laatstgehouden evaluatie is uitgesproken dat alle partijen het erover eens zijn dat het convenant de afgelopen jaren goed heeft gewerkt. Het heeft bij de betrokken telers daadwerkelijk geleid tot een gedragsverandering en meer bewustwording van hun omgeving. Ook weet diezelfde omgeving beter de weg te vinden bij vragen of opmerkingen, de klachten zijn afgenomen. Daarom hebben de partijen afgesproken om het convenant opnieuw met een periode van drie jaar te verlengen, tot 2023.

Onderzoek
Toch is nog niet iedereen gerust op een veilige bollenteelt. Ondanks het convenant met bollentelers zijn de fracties van de PvdA en D66 in de gemeenteraad van Hardenberg nog niet in jubelstemming. Zij maken zich zorgen over de effecten voor mens en milieu van de teelt van lelies en andere landbouwproducten, waarbij wordt gespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Enkele maanden geleden zijn in de bodem van natuurgebieden in Zuid-Drenthe meer dan dertig soorten bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
De fractievoorzitters Rein Jonkhans (PvdA) en Jacco Rodermond (D66) hebben vervolgens een brief aan B&W gestuurd waarin ze vragen of het college verder onderzoek wil doen naar mogelijke bodemverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Het doel hiervan moet uiteindelijk zijn dat de landbouwsector op een goede wijze haar werk kan doen en aantasting van de volksgezondheid en het milieu kan worden voorkomen.

Pin It on Pinterest