nieuws uit NO-Overijssel

Donkere wolken boven Hardenberger schatkist

HARDENBERG – Als de gemeente Hardenberg een bedrijf was, dan zouden B&W een duidelijke winstwaarschuwing laten horen. In andere jaren werd onder meer door voorzichtig te begroten telkens geld overgehouden, dat in de reservepot werd gestopt. Dit jaar zal dat niet lukken, want de kosten voor met name Jeugdzorg en WMO blijven maar stijgen. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met de grote tegenvallers door de coronacrisis.

De kosten voor Jeugdzorg en WMO bedragen veel meer dan de Nederlandse gemeenten van de Rijksoverheid hiervoor ontvangen. Er wordt dan ook druk overlegd met ‘Den Haag’ om meer geld los te peuteren. Daarnaast wordt lokaal geprobeerd de kostenstijging een halt toe te roepen, want nu is het nog zo dat hiervoor elk jaar meer geld uitgetrokken moet worden.

Minder inkomsten
Omdat Hardenberg de afgelopen jaren geld heeft overgehouden kunnen de tegenvallers nu nog worden opgevangen. Maar de algemene reserve zal snel afnemen als de gevolgen van de coronacrisis duidelijk worden: meer geld kwijt voor werkzoekenden, minder opbrengsten aan parkeergeld, minder inkomsten uit verhuur van gebouwen, uitgestelde belastingopbrengsten. Of het Rijk extra bijdraagt en zo ja, hoeveel is onbekend. Dat de gemeente snel door het ‘spaargeld’ heen zal zijn lijkt duidelijk.

Om de begroting een beetje op orde te krijgen zullen daarom niet-alledaagse maatregelen nodig zijn. Dat kan betekenen dat de OZB wordt verhoogd, maar het kan ook zijn dat alle afdelingen moeten inleveren, waardoor bijvoorbeeld minder kan worden uitgegeven aan wegenonderhoud.

Maatregelen
De komende maanden zullen B&W met een pakket maatregelen komen “…waardoor het zicht op een structureel sluitende begroting behouden kan blijven”, schrijft het college. Met andere woorden: een sluitende begroting is de eerste jaren waarschijnlijk niet mogelijk, maar burgemeester en wethouders zullen proberen op termijn weer evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Het zal geen verrassing zijn dat woorden als bezuiniging en belastingverhoging de komende maanden vaak in het gemeentehuis te horen zullen zijn.