Werkgroepen

1. Archeologie
2. Beeldmateriaal
3. Begraafplaatsen
4. Bibliotheek
5. Dialect
6. Genealogie
7. Ict
8. Kerkhof Nijenstede/ Witte of Lambertuskerk
9. Kleppertoer
10. Museale objecten
11. Onderwijs
12. Public Relations
13. Redactie Rondom den Herdenbergh
14. Stads- en Dorpswandeling
15. Tentoonstellingen
16. Textiel, mode en kleding
17. Verteld verleden

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
Doelstelling:

Het beschermen van het archeologisch erfgoed in Hardenberg en omgeving.
Het medewerking verlenen aan archeologisch onderzoek d.m.v. veldwerk op het grondgebied van de gemeente Hardenberg conform de bestaande wetgeving.
Het door studie en onderzoek bevorderen en het verspreiden van de kennis over de archeologie in het algemeen.
Het beheren en zorg dragen voor de in het museum aanwezige archeologische objecten.
Het inventariseren, beschrijven en vast leggen van de aanwezige archeologische objecten in het registratiesysteem Open Atlantis.
Het inventariseren en digitaal toegankelijk maken van archeologische objecten uit het Vechtdal in depots van andere musea en instellingen.
Bevorderen van ruil en uitleen van archeologische objecten met partner musea.
Het van tijd tot tijd voorbereiden en inrichten van een expositie gericht op de archeologische vondsten uit het Vechtdal.
Het regelmatig publiceren van artikelen over interessante archeologische onderwerpen in het ledenblad Rondom den Herdenbergh
Het ondernemen van activiteiten om de kennis over archeologie in zijn algemeenheid en de vechtstreek in het bijzonder te vergroten, (bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en lezingen)
Het uitwisselen van opgedane kennis en ervaring van de werkgroep onderling.
Het uitwerken van specifiek projectopdrachten (bv. restauratie en reparatiewerk)
Het projectmatig geven van voorlichting en educatie aan scholen.
Coördinator: Henk Brink
Nachtegaalstraat 27
7771 CK Hardenberg
tel. 0523-263793 of 06-54972081
email: h.brink1946@t-mobilethuis.nl

WERKGROEP BEELDMATERIAAL
Doelstelling

Het verzamelen, registreren, beheren en publiceren op de website hardenberg.mijnstadmijndorp.nl van beeldmateriaal (stilstaand en bewegend beeld) uit Hardenberg en omgeving.
Het digitaliseren (scannen) van het ontvangen analoge beeldmateriaal.
Het archiveren van het originele analoge beeldmateriaal
Het met behulp van een fotobewerkingsprogramma optimaliseren van de kwaliteit van de foto’s.
Het zo volledig mogelijk verzamelen van de bijbehorende gegevens zoals beschrijving van de objecten, personen, data enz. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van het publiek via publicaties in de lokale media, gesprekken met familieleden en de reacties die binnen komen via de website en facebook en door het organiseren van de jaarlijkse Kiekjesdagen tussen Kerst en Oud en Nieuw in Museum ’t Stadhuus.
Het registreren van deze gegevens in het registratiesysteem Open Atlantis via het daarvoor ontworpen invoerformulier.
Het na controle modereren van de gegevens voor publicatie op de website hardenberg.mijnstadmijndorp.nl
Coördinator:
Email: fotoherkenning@hvhardenberg.nl
telefoon: 0523-265624

WERKGROEP BEGRAAFPLAATSEN
Doelstelling:

Het fotograferen van grafstenen van onderstaande kerkhoven en algemene begraafplaatsen in de Gemeente Hardenberg en het registreren van de bijbehorende gegevens.
Het vastleggen van deze foto’s en de bijbehorende gegevens in een registratiesysteem.

Begraafplaats Bruchterweg Hardenberg
Begraafplaats Scholtensdijk Hardenberg
Begraafplaats Larikshof Hardenberg
Kerkhof Lutten Lutten
RK-begraafplaats Slagharen Slagharen
Begraafplaats Anerdijk Gramsbergen
Begraafplaats Sibculo Sibculo (in voorbereiding)
Kerkhof Nijenstede Hardenberg (separate publicatie)
Coördinator:
Gerrit Willem Grimmerink
Email: g.w.grimmerink@hetnet.nl
telefoon: 0523-232185

WERKGROEP BIBLIOTHEEK
Doelstelling:

Het verzamelen van boeken, documenten en audio visuele middelenbetrekking hebbend op de historie van Hardenberg en omgeving.
Het registreren van de relevante gegevens van deze boeken, documenten a AVM’s in het registratiesysteem Open Atlantis.
Het publiceren van deze gegevens op de website: hardenberg.mijnstadmijndorp.nl
Coördinatoren:
Boeken en AVM: Ria Hindriks
Email: ria.hindriks@hetnet.nl
Telefoon: 0523-261700
Documenten: Hennie Meier
Email: hennie.meier@vfaassen.nl
telefoon: 0523-266955

WERKGROEP DIALECT
Doelstelling:

Het vastleggen en levend houden van de Saksische streektaal zoals dat in Hardenberg en omgeving wordt gesproken.
Deze doelstelling realiseren door :
De samenstelling en up-to-date houden van een Woordenboek van onze steektaal
De gegevens van dit woordenboek laten opnemen in het Woordenboek van Overijssel van HCO/IJsselacademie te Zwolle ter publicatie op de website mijnstadmijndorp.nl, in het onderdeel: Taaldatabase
Uitgave van een verjaardagskalender
Het maken van onderzetters
Uitgeven van boekjes in streektaal
Het laten registreren van dialect sketchjes en liedjes op DVD.
Coördinator:
Jannie Luisman-de Jonge
tel. 0523-260620
e-mail: j.jonge6@kpnplanet.nl

WERKGROEP GENEALOGIE
Doelstelling:

Het functioneren als streekcentrum voor stamboomonderzoek in de regio Noordoost-Overijssel en het noordelijk deel van de Grafschaft Bentheim.
Het ontvangen van bezoekers in het studiecentrum aan de Karel Doormanlaan en hen ondersteunen bij het samenstellen van hun familiestamboom.
Het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van streekgebonden en streekgerelateerd genealogisch materiaal zoals uit de DTB-boeken en de Burgerlijke Stand en andere genealogische uitgaven van de vroegere gemeenten Hardenberg, Avereest en Gramsbergen en relevante gegevens uit andere gemeenten in Nederland en Duitsland in het registratie systeem Progen.
Het bijhouden van het archief met lokale familieberichten en lokale nieuwsberichten uit lokale bladen voor zover deze nog niet gedigitaliseerd zijn.
Het op internet publiceren van deze gegevens op de website van de vereniging en andere relevante websites.
Het onderhouden van contacten met zusterverenigingen in Nederland en de Grafschaft Bentheim.
Coördinator:
Grietje Bakker-Altena
tel. 06-14348444
e-mail : genealogie@hvhardenberg.nl

WERKGROEP ICT
Doelstelling

Het ondersteunen van de werkgroepen bij het gebruik van automatiseringssystemen binnen de vereniging.
Het ondersteunen van de registratiewerkgroepen bij het gebruik van het registratiesysteem Open Atlantis.
Het beheer van de website hardenberg.mijnstadmijndorp.nl
Het plaatsen van nieuwsberichten, beeldverhalen enz. op deze website
Het plaatsen van nieuwsberichten, foto’s enz op Facebook
Het onderhouden van de contacten met medewerkers van HCO Zwolle
Het deelnemen aan de gebruikersgroep van mijnstadmijndorp t.b.v. het uitwisselen van ervaringen en het inbrengen van en overleg over gebruikerswensen voor dit systeem.
Het (ondersteunen) van het digitaliseren van documenten naar computer leesbare Word of PDF bestanden met het programma Finereader.
Coördinator:
Martha Steenwijk-Vinke
E-mail: info@hvhardenberg.nl
Telefoon via Studiezaal : 0523-265624

WERKGROEP KERKHOF NIJENSTEDE / WITTE OF LAMBERTUSKERK
Doelstelling:

Het onderhouden van het historische kerkhof Nijenstede / Witte of Lambertuskerk
Het onderhouden van de grafstenen en graven:
Schoonmaken van de grafstenen
Onkruidvrij houden van de graven
Herstellen van schade,
Repareren van belettering
Het onderhouden van contacten met:
De Gemeente Hardenberg mbt het regelmatig maaien van het gras.
De scholen m.b.t. het onderhouden van de oorlogsgraven
Coördinator Nijenstede :
Nel Nieuwenhuis
Email: nel.nieuwenhuis@ziggo.nl
telefoon: 0523-263632 of 06-20428831

Coördinator Witte of Lambertuskerk :
Bert van den Poll
Email: poll@hetnet.nl
telefoon: 06-33878754

WERKGROEP KLEPPERTOER
Doelstelling :

Het organiseren van bustochten om inwoners, vakantiegasten en andere belangstellenden kennis te laten nemen van de natuur, cultuur en historie van Hardenberg en wijdere omgeving.
Het jaarlijks samenstellen van een nieuwe bustocht.
Het publiceren van de gegevens van de bustocht in een informatieboekje.
Het jaarlijks vast stellen van de prijs per persoon of bus
Het verkopen van de kaarten door vrijwilligers van de vereniging in het IP (Informatie punt) in Hardenberg
Coördinator :
Bertus Kremer
Email: bertus.kremer@gmail.com
tel. 06-53879932

WERKGROEP MUSEALE OBJECTEN
Doelstelling:

Het beheren van de collectie museale objecten van de Historische Vereniging
Restauratie waar mogelijk en nuttig.
Het beheren van het uitlenen van objecten aan andere musea
Het afvoeren van objecten die niet in de collectie passen of overtollig zijn naar andere musea of afvalcontainer
Het organiseren van de inname van aangeboden museale objecten, zowel in Voorstraat 34 als Karel Doormanlaan 64a.
Het (laten) invullen van het schenkingsformulier met minimaal de volgende gegevens:
Naam, adres en contactgegevens van de schenker
Omschrijving van het object
Het transport van deze nieuwe objecten naar de vaste plek in het depot aan de Karel Doormanlaan
Het fotograferen van deze objecten
Het plaatsen van de objecten op een locatie (stelling/plank) in het depot
Het verder invullen van de beschikbare gegevens op het formulier:
Locatienummer; Identificatienummer en verdere beschrijving
Het invoeren van foto’s en beschrijving in het registratiesysteem Open Atlantis.
Coördinator :
Gerrit Hakkers
Email: g.hakkers@planet.nl
Telefoon: 0523-260815

WERKGROEP ONDERWIJS
Doelstelling:

Het onderwijsveld, zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, te betrekken bij en te informeren over de geschiedenis van Hardenberg en omgeving.
Het enthousiasmeren van de jeugd voor de historie van eigen omgeving door:
Het organiseren van museumbezoek
het verzorgen van rondleidingen in het museum
het organiseren van speurtochten
het maken van (groeps-) opdrachten
het laten zien van demonstraties
het verzorgen van workshops
Coördinator :
Ina Vogelzang
Email: inavogelzang@gmail.com
Telefoon: 0523-681884 of 06-46516286

WERKGROEP PUBLIC RELATIONS
Doelstelling:

Het verzorgen van de PR voor de Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Het opstellen van persberichten voor de activiteiten van de Jaarkalender
Het verzenden van deze persberichten naar relevante lokale media.

Coördinatoren :
Roel Gritter
telefoon: 06 – 24966556
E-mail : roelgritter@gmail.com

Gerrit Hakkers
telefoon: 0523-260815
E-mail : g.hakkers@planet.nl

WERKGROEP REDACTIE RONDOM DEN HERDENBERGH
Doelstelling :

– De redactiecommissie verzorgt de kopij voor het verenigingstijdschrift Rondom den Herdenbergh.
– De redactiecommissie wordt door het bestuur van de HVH samengesteld.
– De redactiecommissie maakt een (meer)jarenplanning over te publiceren onderwerpen.
– De redactiecommissie is belast met de coördinatie van de publicatie van het verenigingstijdschrift, daarbij inbegrepen eventuele mededelingen van het bestuur.
– De inhoud van het verenigingstijdschrift wordt door de redactiecommissie in haar vergadering vastgesteld.
– De redactie onderhoudt de contacten met de drukker.
Coördinator:
Roel Gritter
Email: roelgritter@gmail.com
tel. 06 – 24966556

WERKGROEP STADS- EN DORPSWANDELINGEN
Doelstelling:

Het organiseren van Stads- en Dorpswandelingen door het centrum van Hardenberg en rond de historische Lambertuskerk in Heemse.
Het afhankelijk van seizoen en belangstelling vaststellen van data en tijdstippen voor deze wandelingen.
Het rondleiden van de deelnemers langs historische plekken en andere bezienswaardigheden en vertellen over de geschiedenis van Hardenberg en Heemse.
Het rondleiden van de deelnemers door museum ‘t Stadhuus en vertonen van een video presentatie met beelden van vroeger en nu.
Coördinator :
Piet van Weerden
telefoon: 0523-260355 of 06-15379224
Email: pvanweerden@ziggo.nl

WERKGROEP TENTOONSTELLINGEN
Doelstelling:

Het beheer van het museum ‘t Stadhuus.
Het onderhouden en aanpassen van de vaste exposities
Het samenstellen van nieuwe wissel tentoonstellingen.
Het verzorgen van externe tentoonstellingen op andere locaties
Het up to date houden van de inventaris en expositiemiddelen
Het voortdurend aanpassen van het museum aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden
Coördinator :
Hendrik Jan Olsman
Email: hendrikjan.olsman@gmail.com
telefoon: 0523-231922

WERKGROEP TEXTIEL, MODE EN KLEDING
Doelstellingen:

Het beheren en zorg dragen voor de kleding- en textielcollectie bestaande uit de bruikleencollectie van Huize Nijenstede en de eigen kleding collectie.
Het registreren, fotograferen en beschrijvenvan de kledingcollectie in het registratiesysteem Open Atlantis.
Het onderbrengen in de daarvoor bestemde stellingen in het depot.
Het repareren en onderhouden van de kledingcollectie.
Het exposeren van de collectie in wisseltentoonstelingen in eigen museum ofin externe exposities
Het beheer van leen of uitleen van kleding aan andere musea.
Coördinator:
Ria Hindriks
telefoon: 0523-231700
E-mail : ria.hindriks@hetnet.nl

WERKGROEP VERTELD VERLEDEN
Doelstelling:

Het verzamelen en vastleggen op audio of visuele middelen van individuele herinneringen over Hardenberg en omgeving door middel van:

Het houden van vraaggesprekken met (oud) inwoners van Hardenberg e.o.
Deze vraaggesprekken vastleggen op film of dictafoon
Het registreren van de gegevens van deze gesprekken in het Audio Video gedeelte van het registratiesysteem Open Atlantis
Het opnemen van de inhoud van de audio of video registraties in het registratiesysteem Open Atlantis en publicatie op de website: hardenberg.mijnstadmijndorp.nl
Vraaggesprekken die daarvoor geschikt zijn omzetten naar een artikel ter publicatie in Rondom den Herdenbergh
Coördinator:
Geert Hans
telefoon: 0523-232281
E-mail : familiehans@gmail.com